0

hãng VietnamAirlines muốn Boeing huấn luyện thêm cho phi cơ

Tổng cục HKVN đã cần chuẩn mực mọi phi cơ khi tìm thấy tình huống cũng giống như hoặc cảnh báo từ hệ thống tương tự phải đáp xuống sân bay ngay xuống phi trường Gần nhất. cơ quan này cũng yêu cầu mọi tàu bay nếu tìm thấy cảnh bảo báo trên phải có một chuyến bay rỗng khách để thẩm tra bình an trước khi… Continue Reading